1. Ashish Rajbanshi
  2. Albice Khatri
  3. Deepak Paswan
  4. Dev Rajbanshi
  5. Kapil Mandal
  6. Mukesh Yadav