1. Aman Yadav
  2. Amit Roy
  3. Kaushal Kuwar
  4. Mikky Hang
  5. Prashant Yadav
  6. Pratik Dhakal
  7. Rohit Das
  8. Sagar Mallik
  9. Shrawan Kisku